Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân Fotoğraf Atölyesi

“Bir resmin, ayrıca bir heykelin ve özellikle de mimarînin, gerçek hayattakine kıyasla fotoğrafta ne denli kolaylıkla kavranabileceğini herkes anlamış olacaktı.”
Walter Benjamin, Little History of Photography [Fotoğrafın Kısa Tarihçesi], 1931

“Bir binayı ‘kavramak’ mümkün olmayabilir, en azından bir resim ya da heykeli kavramanın mümkün olduğu şekilde. Ama fotoğraf, mimarîyi kavramaya aracılık edebilir. Bundan kastım ve belki de kültür tarihçisi, eleştirmen Walter Benjamin’in anlatmak istediği şu olabilir: Fizikî bir bina kullanımda olan bir mülkken bu binanın fotoğrafı onu soyutlayabilir, tanımlayabilir, yorumlayabilir, abartabilir ve hatta onun için kültürel bir değer icat edebilir. Hatta, ‘mimarî’ dediğimiz şeyin aslen binaların kültürel değeri olduğunu ve bunun fotoğraftan ayrılamayacağını söyleyebilecek kadar ileri de gidebiliriz.”
David Campany, Architecture as Photography: document, publicity, commentary, art [Fotoğraf Olarak Mimarî: belge, tanıtım, yorumlama, sanat], 2014

Atölye: Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân
2-3 Aralık, 9-10 Aralık, 23 Aralık, 13-14 Ocak
SALT Galata, Atölye 4
Son başvuru tarihi: 27 Kasım Pazartesi


Mimarî fotoğraf bir yapının teknik bir belgelemesi midir? Yoksa, yapıların dönüşümünü ve insanların yapılı çevreyle nasıl ilişkilendiğini incelemeyi mümkün kılar mı? Böylece geleneksel perspektif çizimlerinin ötesine geçememe ihtimali bulunan fotoğraf için yeni olasılıklar ortaya çıkar mı?

Bir binanın daha genel kullanımıyla bir yapılı çevrenin mimarîsini incelerken genellikle onun fotografik belgelemesi üzerinden hareket ettiğimizi ve fotoğrafların yapılı çevrenin yerine geçtiğini var sayarsak, mimarî fotoğraf geleneğinin kimi zaman yapılı çevrelerin insanların kullanımına açılmasından sonraki zaman içerisinde oluşan ilişkiler yumağını göz ardı ettiğini söyleyebiliriz. Halbuki yapılı çevreler, insanların kullanımlarıyla birlikte mimarlarının da tahminlerinin ötesinde bir hayata/işleve sahip olabilir. Ve zaman da yapılı çevrenin kullanımını değiştiren faktörlerden biri olabilir. Bir yapılı çevrenin zaman içinde geçirdiği evrimi görmek için geçmişine dair fotoğrafları ve başka kayıtları bulmak önemlidir. Böylece inşa edildikleri zamana ve sonrasına dair izler çıkarılabilir.

GAPO ve SALT Online iş birliğiyle gerçekleştirilen Yaşayan Mekân Yaşanan Mekân, hem mimarî fotoğrafın çeşitli biçimlerini tarihsel süreci içinde incelemeyi hem mimarlık ve fotoğraf arasındaki etkileşimlerinin altını çizmeyi hem sosyoloji ve kent gibi bağlamlarla insan-mimarî ilişkisinin nasıl değişime uğradığını gözden geçirmeyi hem de katılımcıların mimarî fotoğraf konusunda yenilikçi bir dilin nasıl geliştirilebileceğini tartışıp üretim yapmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir atölyedir. Atölye katılımcılarının seçecekleri bir yapılı çevrede, insanların bu yapılı çevreyle kurduğu ilişkiyi belgelemesi, arşiv araştırması yapması ve yapılı çevrenin mimarîsinin fotografik bir analizini çıkarması amaçlanmaktadır.

Atöyenin teorik çerçevesini oluşturmak için bu alanda çalışan fotoğrafçılar ve akademisyenler sunumlarıyla katkıda bulanacak, oturumların bir kısmı genel katılıma açık, bir kısma sadece atölye katılımcılarına yönelik gerçekleşecektir. Sadece amatör veya profesyonel fotoğrafla ilgilenenlerin değil mimarlık öğrencileri, mimarlar ve mimarîye ilgi duyanların da başvurabileceği atölye kapsamında katılımcıların bireysel ya da gruplar halinde iş üretmeleri hedefleniyor.

Başvuru için 27 Kasım Pazartesi gece yarısına kadar, atölyeye katılım amacını ve atölye kapsamında yapılması planlanan proje fikrini detaylandıran online başvuru formunun doldurulması ve atölye konularıyla ilişkili çalışmalardan oluşan bir dijital portfolyo linkinin sağlanması gereklidir. GAPO tarafından atölyeye katılım amacı metni ve portfolyolar bazında yapılacak değerlendirme sonucunda seçilecek 12-16 katılımcı, 29 Kasım Çarşamba günü e-postayla bilgilendirilerek atölyeye davet edilecektir.

Program dili Türkçe’dir. Katılım ücretsizdir.

Online başvuru formu: http://bit.ly/2m37RBk

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için:
Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO)
gapo.org - gapo@gapo.org
0212 251 7003


ATÖLYE PROGRAMI

2 ARALIK CUMARTESİ / 1. OTURUM

11.00-13.00 Genel tanışmanın ardından GAPO ve atölye katılımcıları, atölye içeriği ve işleyiş hakkında tartışıp planlama yapacaklar.

14.00-16.00 Fotoğrafçı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Taptık, 19. yüzyıldan bugüne mimarlık ile fotoğrafın etkileşimini değerlendirecek.

16.30-19.30 Mimar ve fotoğrafçı Sena Özfiliz, mimarî mekânın yaşam döngüsü içerisinde belgelenmesi konusuna dayalı sunumunda, mimarî fotoğrafta alternatif yaklaşımlara odaklanacak.


3 ARALIK PAZAR / 2. OTURUM

11.00-13.00 Ali Taptık, 19. yüzyıldan bugüne mimarlık ile fotoğrafın etkileşimini değerlendirmeye devam edecek.

14.00-19.00 GAPO yürütücülüğünde, katılımcıların daha önceki üretimleri değerlendirilecek ve proje fikirleri tartışılacak.


9 ARALIK CUMARTESİ / 3. OTURUM

Bu oturum kapsamındaki tüm sunumlar herkesin katılımına açıktır.

13.00-14.00 Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ayfer Bartu Candan, insan ve kent ilişkisini dünyanın çeşitli kentlerinden örneklerle tartışmaya açacak; mekânın üretimi ve dönüşümü konularını detaylandıracak.

14.30-15.30 Sanatçı sunumu: Ali Taptık (Fotoğrafçı, Bandrolsüz üyesi, İTÜ ve MEF Üniversitesi öğretim görevlisi, mimari tasarım doktora öğrencisi)

16.00-17.30 Başkent Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Umut Şumnu, Sivil Mimari Bellek ve İkramiye Apartmanları projelerini detaylandıracak ve Ankara’da özgün tasarımıyla öne çıkan Cinnah 19 Apartmanı üzerinden kentin konut ve barınma kültürünü inceleyecek.

18.00-19.00 Sanatçı sunumu: Sevgi Ortaç (Görsel sanatçı, Dürtük üyesi, Koç Üniversitesi öğretim görevlisi)


10 ARALIK PAZAR / 4. OTURUM

11.00-18.00 GAPO yürütücülüğünde gruplar oluşturulacak ve katılımcıların proje fikirleri tartışılacak.


23 ARALIK CUMARTESİ / 5. OTURUM

11.00-18.00 GAPO yürütücülüğünde, katılımcıların çektiği fotoğraflar değerlendirilecek ve proje fikirleri tartışılacak.


13 OCAK CUMARTESİ / 6. OTURUM

11.00-18.00 GAPO yürütücülüğünde, atölye kapsamında geliştirilip üretilen işler değerlendirilecek, edit edilerek sunuma hazırlanacak.


14 OCAK PAZAR / 7. OTURUM

11.00-15.00 GAPO yürütücülüğünde, atölye kapsamında geliştirilip üretilen işler değerlendirilecek, edit edilerek sunuma hazırlanacak.

15.00-17.00 Atölye kapsamında üretilen işler, herkesin katılımına açık olarak sunulacak.

Yorumlar